گروه مالی گویا حساب با اخذ نمایندگی نرم فزارهای تخصصی مالی و اداری از جمله سپیدار سیستم آسیا ،راهکاران سیستم، همکاران سیستم ،رایورز، هلو و … فروش ،استقرار،آموزش و پشتیبانی انواع نرم افزارهای حسابداری را ارایه می نماید.