این روزها و با بیشتر شدن سهم مالیات از بودجه کشور پرداخت مالیات برای اشخاص حقیقی و حقوقی نیز امری جدی تر شده است. بدیهی است افراد و شرکتها نیاز دارند با استفاده از ظرفیتهای موجود در قوانین مالیاتی کشور حداکثر صرفه جویی مالیاتی را برای خود کسب نمایند گروه مالیاتی گویا حساب با اشراف کافی به قوانین مرتبط به امور مالی و مالیاتی می تواند به مشتریان خود در خصوص مشاوره های تخصصی مالیاتی، تنظیم و ارسال اظهارنامه های مالیات برارزش افزوده – مالیات بر درآمد، تحریر دفاتر قانونی ،تنظیم صورت معاملات خرید و فروش فصلی ، صرفه جویی مالیاتی در چارچوب قوانین و مقررات، پیگیری اعتراض مالیاتی و تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی در مراحل مختلف، توافق با رئیس اداره امور مالیاتی ،هیات های حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی، تنظیم و ارسال لیست مالیات حقوق و خدمات ارائه نماید.