خدمات حسابداری

خطاها و سو استفاده های مالی همواره از بزرگ ترین نگرانی های مدیران بوده است. گروه مالی گویا حساب ، با برسی میزان انطباق و عملیات شرکت با استاندارهای حسابداری و قوانین جاری کشور ، مسیر امن فعالیت را نشان میدهد تا از هر گونه خطا و سو استفاده های احتمالی جلوگیری کند

 

انواع خدمات حسابداری

1-طراحی و پیاده سازی کدینگ سیستم های حسابداری

2-تهیه انواع گزارشات مالی مدیریتی میان دوره و سالیانه

3-مشاوره و مجری یسستم های حسابداری

4-مشاوره و مجری انواع خدمات مالی ، بیمه ، بانکی ،و مدیریت

.

.

.